ސްޓާފް ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް އަޝްރަފް
ހުޅަނގުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް

               ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިގެން، ޝްރިލަންކާގެ ދަ ޝްރީލަންކާ މިލިޓްރީ އެކޭޑެމީ ދިޔަތަލާވާގައި ޖަނަވަރީ 2003 ން ޑިސެންބަރު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ދަ ރެގިއުލަރ އޮފިސަރ ކެޑެޓް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.