އަލްފަޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
މ.މިނާގެ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ލަ ޓްރޯބް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖަނަވަރީ 2000 ން ޑިސެންބަރު 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައެންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.