ޑޮކްޓަރ ފާޠިމަތު ޝަފްޤާ
މ.ނިޔަނދުރުމާގެ

               ނޭޕާލުގެ ޓްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީގައި އޭޕްރިލް 2000 ން މެއި 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި އެމް.ޑީ. އިން ޕީޑިއެޓްރިކްސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.