އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު
ހ.ސީސައިޑް

               އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް ލޯ ސްކޫލް އޮފް އިންޑިޔާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖޫން 1998 ން ޖޫން 2000 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.