އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޒިލްމާ
ކަށިމާގެ ސ. ހުޅުދޫ

އިންޑިއާގެ ގާޑެންސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ، ބެންގަލޫރުން 2019 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރެވަލް މެނެޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޔުނިވަރސިޓީ ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން.