އަލްފާޟިލް ޝާހީން އިބްރާހީމްދީދީ
ސީނުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ

ސިންގަޕޫރުގެ އޭޝިޔަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހު ބޭއްވި 51 ވަނަ އޭޝިޔަން މެންސް ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 55 ކިލޯގެ ލައިޓް ފްލައި ވެއިޓް ކެޓަގަރީއިން ގޯލްޑް މެޑަލް ހާސިލުކުރެއްވުން.