2018 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން
ލިލީގެ، ތ.ހިރިލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު
ތިލަދޫ، ހއ.ދިއްދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރުން
ޑޮކްޓަރ ސުނީނާ ރަޝީދު
ކާނިގަސްދޮށުގެ، ގދ.ރަތަފަންދޫ
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ
މ.ހިޔާވަހިގެ
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާން
މ.ވިންޑްސްކްރީން
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝިނާޒާ
ކަންމަތީގެ، ސ.ހުޅުދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އަމީނާ އާދަމް
ހުރާ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހިކިފިނިފެންމާގެ، ހއ.ތުރާކުނު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާން
ގ.ކެރަފާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފު
ނޫރާނީގެ، ރ.އިންނަމާދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފަޒުލީނާ މުޞްޠަފާ
ވާރުގެ، ސ.ހުޅުދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަޒުރާ
ޕާމްޝޭޑް، ސ.ފޭދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ރާބިޢު
ގަލްގާސްގެ، ކ.ދިއްފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އަޙްމަދު
ބިއްދޮށުގެ، ފ.ނިލަންދޫ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ހުޝާމް ޢަލީ
ހ.އާޒާދެވާދީ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަލީމް ޙަސަން
ގުލްއަލާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
ޝެހެނާ، ރ.އަލިފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޝިއުނާ
ހ.މިލަހަނދުވަރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސުހާ
ހ.އަލަނާސިމާގެއާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ހާޝިމް އަބޫބަކުރު
ކެވެލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސާމިޙާ
ގ.ސިނަމާލެ 1 01-13
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢިއްފާ އަޝްރަފް
ހ.ރޭ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ފަރުޙާން ޢަލީ
އުޑުވިލާ، އއ.މަތިވެރި
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޝާހީން އިބްރާހީމްދީދީ
ސީނުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލާ ޝަހުމީނާ ލަބީބު
ބެރެބެދިމާގެ، ސ.ހިތަދޫ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
އަލްފާޟިލް ޔަޛީދު މުޙައްމަދު
ވައިޖެހޭގެ، ގއ.ވިލިނގިލި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަޢުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެމަތީ ވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯދުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2018 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: