2018 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދު
ހ. ހިތްފަހި
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާހިރު
މއ.ރައުފަތުގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ ޢީސާ (ޝަމީމާ ކަނބުލޭގެފާނު)
މއ. ފެހިއަލިއާގެ
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޝާކިރުގެ ހަނދާނަށް
ުހުޅުމާލެ، ގޯތި ނަންބަރު 10667 (އަޝްމާން)
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
ހ. ހީނާގަސްދޮށުގެ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2018 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: