2018 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްމަޖީދު މުޙައްމަދު
ފިނިހިޔާގެ، ބ.އޭދަފުށި
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
ދިލްކަޝްގެ ބ.އޭދަފުށީ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި ބަސް ދިރާސާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ވޮރަންޓް އޮފިސަރ 1 ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ކާށިދޫގެ، ހއ.ބާރަށް
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ހުދުވިލާގެ، ސ.މީދޫ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ސަހުދާ
ދަފްތަރު ނަންބަރު 4356
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފިރާޤު
ހ.ލޭޑީބާރޑް
ފަތުރުވެރިމުގެ ދާއިރާއިން؛ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނޭ އެކިއެކި ކަންކަން ހިންގުމާއި، ތަޢާރުފުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަވާދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 2600
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ ނަސީމް
ލަކީ ކޯނަރ، ނ.ކުޑަފަރި
ޑައިވިންގގެ ދާއިރާއިން؛ ރިކްރިއޭޝަނަލް ސްކޫބާ ޑައިވިންގގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މުޙައްމަދުފުޅު
އިރާކް، ކ.މާފުށި
ޑައިވިންގގެ ދާއިރާއިން؛ ރިކްރިއޭޝަނަލް ސްކޫބާ ޑައިވިންގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ޖަވާހިރުވިލާ، ސ.ހުޅުދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ގޮތުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ސްޓާފް ސާރޖަންޓް އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ތިބުރޯޒުގެ، ވ.ކެޔޮދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނައުފަލް މޫސާ
ޑޭޒީމާގެ، އއ.އުކުޅަސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިފާޢު
ގ.ހޮޅިގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިނާން
ޗަމަން، ރ.ފައިނު
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ އެނިމޭޝަންގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒައިދު ޢަލީ
ކީރަންމާގެ، ގދ.ތިނަދޫ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި، މިޔުޒިކް ކުޅުމާއި، އަމިއްލަ ރާގު އުފެއްދުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ އަލްބަމް

2018 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: