އަލްފާޟިލް ހާޝިމް އަބޫބަކުރު
ކެވެލި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

އިންޑިއާގެ އަންނާ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އިން ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.