އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޝިއުނާ
ހ.މިލަހަނދުވަރުގެ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2015 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ވިތު އޮނާރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި،
އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.