އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިރުފާން
ޝެހެނާ، ރ.އަލިފުށި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްވަންސީ ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން މެނޭޖްމަންޓް (އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ސަޕްލައި މެނޭޖްމަންޓް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.