އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފަޒުލީނާ މުޞްޠަފާ
ވާރުގެ، ސ.ހުޅުދޫ

މެލޭޝިޔާގެ ދި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިޔާއިން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެނާރޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.