އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާން
ގ.ކެރަފާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2017 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ލޯސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.