ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝިފާން
މ.ވިންޑްސްކްރީން

ސްރީލަންކާގެ ނޭޝަނަލް ކެންސަރ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން 2017 ވަނަ އަހަރު ފެލޯޝިޕް އިން ސާޖިކަލް އޮންކޮލޮޖީ ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.