ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

1 ފެބުރުވަރީ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Bangladeshi High Commissioner pays a farewell call on the President
01 February 2022, Press Release
ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2022, ޚަބަރު