ސާޖެންޓް އަޙްމަދު ޠާހިރު
ހުދުފިނިފެންމާގެ/ ސ.ހިތަދޫ

               އިންޑިޔާގެ އިންފޮރމެޓިކްސް ކޮމްޕިއުޓަރ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި އޮގަސްޓު 1995 ން އޮގަސްޓު 1997 ށް ބޭއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޓަޑީޒް ކޯސް، ސަރުކާރުން ފޮނުވައިގެން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި، ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.