1998 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ ޢަބްދުﷲ
ބެންހާގެ/ ރ.އަލިފުށި
ކޯހުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
މއ.ޗަނބޭލީމާގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިފާޢު
މ.ވޭވިންގލައިޓް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް މަނިކު
މއ.ނާރިނގުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް އަޙްމަދު ޠާހިރު
ހުދުފިނިފެންމާގެ/ ސ.ހިތަދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް އިބްރާހީމް ނަޢީމް
ހުވަނދުމާގެ/ ނ.ޅޮހި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
މއ.ކާރނޭޝަންވިއު
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު
ކުދީނާގެ/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަަރު މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނުން
ބެޑްމިންޓަން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަަރު މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނުން
ޓެނިސް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަަރު މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނުން
ކެރަމް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުނު ކުޅިވަަރު މުބާރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދިނުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1998 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: