1998 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙަންމަދު
ހ.ހުދުފިނިފެންމާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަހުލާ
މއ.ކަބީލާގެ
ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމީޢު ޙަަސަން
މއ.އިސްޕަންޖުގެ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ އިބްރާހީމް
އަނބުގަސްދޮށުގެ/ ތ.ހިރިލަންދޫ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
ނަރުގިސްވިލާ/ ގއ.ވިލިނގިލި
މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
ގ. ފުންފެން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ޓްރާންސް އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
މާލޭ އެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިރު (މައްލާ ނާޞިރު)
މއ. ރުއްކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމު ހޯރަފުށި
ގ.ލަންކާ
ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު
ހ.ކާމިނީޕޫލްގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަނީސް
ގ.ތަރިޖެހިގެ
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު (ދޮންއަންނާރު)
ހ.ދޮންއަންނާރުގެ
ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފަޟީލާ ޢާމިރު
ގ.ރިހިވެލި
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޖިސްތީ
ގ.ޖަނަވަރީމާގެ
ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1998 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: