އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ / މއ.ނިއުސްކައިވިލާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު / މއ.ފްލޮރިފަރ

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އިހާ/ދިވެހި - އިނގިރޭސި ބަސްފޮތް

               އުމުރުފުރާ: 8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު އަދި 12 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު