2001 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަލީމް ޢަދްނާނު
ޗާނދަނީވިލާ / ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޅެންހެދުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދު
މ.ޕޯލްސްޓަރ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޝަބީރު އަޙްމަދު
މ.ކުޑަދުންމާރިވިލާ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
ގުލްޝަން / ޅ.ނައިފަރު
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ރެއިންބޯ އެލުމިނިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަޢާލު
ގ.އެރިއަދޫ
ލިޔުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފު
މ.ހުސްނޫ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރާނީ
ހ.ބްލޫމީޑް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޒޫނާ
ގ.ހެޕީސައިޑް
މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މަޢުރޫފު އަޙްމަދު
މއ.ހައިވަކަރުގެ
ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2001 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: