2001 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ހ. ނީލްވިލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ
މ. ޕެނަމާގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
މއ. ވިލާރޮދި
ކޯހުން 1ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާއިޒު
ބޯޅަކިންކިރިމާގެ/ސ.ހުޅުދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަންވަރު
ހަނދުވަރީގެ/ސ.ހިތަދޫ
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނާޒިފު
ގ. ގުލްޝަންވިލާ
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަދްނާނު އަލީ
މއ.ސެކަންޑްޕްލޭސް
ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން
މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޔާޟާ
ގ. މާބިންހުރާ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒުބައިރު
މ. ރާޒް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ފަޟީލާ ޔޫސުފް
ހ. ފިލްމީސައިޓް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ކޯޕްރަލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
މ. ބޮނޑިމާގެ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވުން
ލާންސްކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާފީ
ފިނިފެންމާގެ/ތ.ގުރައިދޫ
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައިފައިވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރަޝީދާ
މ. ރޮމްބަސް
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ޢަޒްރާ ތައުފީޤު
ޕްލެނެޓް/ގދ.ތިނަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފު
އަލިދޯދި/ގދ.ތިނަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޙިލްމީ
މއ. ފާހި
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަބާނާ
މ. ލާމިގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް
ތިބުރޯޒުގެ/ގދ.ތިނަދޫ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ އިބްރާހީމް
ގ. ނިއުސްޓަރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު
މ. ސަމަރުބްލޫގެ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިިރު
މއ. ކަށިމާ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
މީޒާން/ޅ.ނައިފަރު
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ / މއ.ނިއުސްކައިވިލާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލިމަނިކު / މއ.ފްލޮރިފަރ
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަފޮތް ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރައްވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔުއްވާފައިވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2001 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: