ކޯޕްރަލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
މ. ބޮނޑިމާގެ

               ޕާކިސްތާނު އާމީ ސްކޫލް އޮފް މިޔުޒިކުގައި މާރިޗު 2000 ން ޑިސެންބަރު 2000 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މިލިޓްރީ ބޭންޑް އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.