އަލްފާޟިލް ޢަދްނާނު އަލީ
މއ.ސެކަންޑްޕްލޭސް

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަރމިންގހަމްގައި ސެޕްޓެންބަރު 1997 ން ޖުލައި 2000 އަށް ހިންގި ބެޗްލަރ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ (ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ ވިތު ކޮމްޕިއުޓޭޝަނަލް މެކޭނިކްސް) ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.