އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
މއ. ވިލާރޮދި

               ސައިޕްރަސްގެ މެޑިޓަރޭނިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނެޖްމަންޓުގައި ސެޕްޓެންބަރު 2000ން ޖުލައި 2001 އަށް ހިންގި ޕޯސްޓް ގްރޭޖުއެޓް މެނެޖްމަންޓް ޑިޕްލޯމާ ޕުރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން

1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.