ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ
މ. ޕެނަމާގެ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއު ސައުތު ވޭލްސްގައި ކޯސްޓަލް ޖިއޮމޮފޯލޮޖީގެ ރޮނގުން 2000 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.