ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ސުލްޠާން އަޙްމަދު ބިޝާރު
މއ. ސްނޯވައިޓް

 މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޓުން ޢަބްދުއްރަޒަކުން 2013 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އިން ސްޓްރެޓީޖިކް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން