2015 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ޝިފާއު
ރ. އިންނަމާދޫ/ ޝާރކް
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލާ ޔަޝްފާ ޢަބްދުލްޣަނީ
ހދ. މަކުނުދޫ/ ރޯޒަރީ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
މ.ނޫރާނީގެ
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞަބާޙް
ބ. އޭދަފުށި/ ބިންހިމަގެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކެއްކުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް
ހ. މެރިންވިއު
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ މުޖުތަމަޢާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފަޒްނީ
ކ. މާފުށި/ ރަތްވިލާ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާއިން؛ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް މުޙައްމަދު
ހ. މެރީރޯޒް
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން؛ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ގ. މުށިވެލި
ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއިން؛ އިޤްތިޞާދަށް މުޅިން އައު ޚިދްމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޢާރުފްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން:
އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު
ހ. ދެވެލިކިނާރާ
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން؛ އެއްގަމުދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުމާއި، އެރޮނގުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން:
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވަޙީދާ
ގ. ހިލްމަން
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ
ދަފްތަރު ނަންބަރު 950
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން:
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމްދޫން
ސ. ހިތަދޫ/ އަބުހަރީގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފަރްޙަތު ޖަލީލު
މއ. މިލާން
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރޮނގުން:
އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު
މއ. މަނަސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި، ކުޅިވަރު ހިންގުމާއި، ފަންނީ ރޮނގުން ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަކީބު
މއ. ފަރުދާބަގީޗާ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރުގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން:
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލީ މަނިކު
މއ. ފްލޮރިފަރ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ކުރެހުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔާމީން ރަޝީދު
ގ. ސުތުލިގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ކޮމްޕިއުޓަރ އާޓްސް، އެނިމޭޝަންގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޟްވާން
މއ. ތަބައްގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލިޔުމާއި ފަރުމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ނ. މަގޫދޫ/ ސާމިޔާނާ
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން؛ ދަރުމަޔަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން:
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2015 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: