2015 ގައި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޙަންނާން ވަޙީދު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 2968 މާލެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ
ހ. ރޯޒްބީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ރަޙީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
މއ. ދަތުރުނާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޖީބު
ބ. ކުޑަރިކިލު ނީލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ސުލްޠާން އަޙްމަދު ބިޝާރު
މއ. ސްނޯވައިޓް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޒުހައިރު
ފ. ފީއަލީ ނާޒިނީ މަންޒިލް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޣާނިމް ޙުސައިން
ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަބަރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ޢުޒްމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
މ. ކޮކާވިލާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަޒުރާ
ލ. މުންޑޫ ބަނަފްސާގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ސުހައިދާ އިބްރާހީމް
މއ. ރަބީޢުގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޯހަކުން އެންމެ މަތީ ވަނަ ހޯއްދެވުން
ސާޖެންޓް ޙަސަން ސާއިދު
ކ. ގާފަރު ނިޔަމި
ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައުރަޒަކުން ނުވަތަ މުބާރާތަކުން ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންކުރުމަކުން އެންމެ މަތީވަނަ ނުވަތަ ޝަރަފު ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު އެލީނާ
ގ. އައިދޫގެެ
ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އުފައްދައިގެން ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކޮށްގެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް ޝަބީބް ތައުފީޤު
ގ. ރަންހިރި
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަޒްނާ ރަޝީދު
މ. ޒޭވަރު
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަނިކެ
ގދ. ގައްދޫ އަލަނާސިގެ
ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް އުފެއްދެވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2015 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: