ފާޠިމަތު ނަބާހާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ަދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4843

ޕާކިސްތާން ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި "ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒް 2019" ގެ މިކްސްޑް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި، "ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން. އަދި ޕާކިސްތާން ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި "ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒް 2019" ގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި، "ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން.