ޙުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ
މ. ނޫރާނީގެ

ޕާކިސްތާން ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި "ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒް 2019" ގެ މިކްސްޑް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި، "ގޯލްޑް މެޑެލް" ހާސިލުކުރެއްވުން.