އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިޒުނާ
ކަނީރުހިޔާ ރ. ރަސްގެތީމު

ވިލާ ކޮލެޖުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓް އޮފް އިންގްލެންޑް، ބްރިސްޓްލްގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ބިޒްނަސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، "ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑު ފޮރ އެކްސެލެންސް" ހާސިލުކުރެއްވުން.