އަލްފާޟިލާ މުންޝިދާ އިބްރާހީމް
ގ. އޮނުހިރި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެކްޒިޓަރއިން 2019 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ކޮންޒަރވޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޕޮލިސީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، "ޑީންސް ކޮމެންޑޭޝަން ފޮރ އެކްސެޕްޝަނަލް ޕަރފޯމަންސް" އެވޯޑު ހާސިލުކުރެއްވުން.