އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ދީމާ ޢަލީ
މ. އިޝާންވިލާ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ޓޭބަލްޓެނިސްގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯއްދަވައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.