2019 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤު ޢަލީ
މ. މުއިރި
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
މ. ސްޓާރލިންގ އާގެ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާން
ހ. ތަރަބޫޒުގެ
ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަޠުރަތު ޝާކިރު
ދުންތަރި، ގދ. ތިނަދޫ
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން؛ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްޢާލް
ގ. ޖަވާހިރުމާގެ އާގެ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ރަޙްމާ ޢީސާ
ހ. ފިލްމީ ސައިޓް
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމުގެ ދާއިރާއިން؛ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅައިލުން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު
ނިޝާން، ހއ. ދިއްދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން
އާސީނުގެ، ސ. ހިތަދޫ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށާއި ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށާއި އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލާ އަނީސާ މުޙައްމަދު
ބީޗްހެވަން، ގދ. ގައްދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާލިޙް
ފަސްތަރި، ބ. ތުޅާދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝާޒިޔާ ސަޢީދު
މ. ސްނޯފްލެކްސް
ޑައިވިންގގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު (ޝަރީފާ)
މ. ސަބުދެލިގެ
ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާކިރު ޢަބްދުﷲ
ވ. ފައުނު
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން؛
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފަރިޔާދު
ގ. ސިނަމާލެ 2 02-11
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު
އަސުރުމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް މަޙްފޫޡް
މ. ވިނަލި
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިޢުރީ
ގ. ގޯލްޑަންހައުސް
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފަދުވާ ޒާހިރު
ގ. ގޯލްޑަން ސްޓާރ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން؛ ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
ހ. ނިއު ހެޕިނަސް
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި މިޔުޒިކް ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަމްލާ
ހ. ފެއަރީޕެލަސް
އެޕްލައިޑް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ޑިޒައިން ކުރުމާއި، ފެހުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2019 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: