2019 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޙާފިޡާ އާސިޔަތު އާދަމް
ފެހިގެ ގއ. މާމެންދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް ޙަސަން އާހިލް
އިރުދޭމާގެ ތ. ގުރައިދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ ޒޫނާ އިސްމާޢީލް
ގަސްކަރަ ކ. ގުޅި
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް ޢަބްދުﷲ އަލްޔަސަޢަ ބިން ޒަމްޒަމް
މއ. ރިހިރާޅު
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް ސިބްޣަތުﷲ އަޙްމަދު
ރަޝީދާ މަންޒިލް ފ. ނިލަންދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ރަފާޙު އަޙްމަދު
މ. ބަބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ މާޒިނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކިނާރާ ނ. ލަންދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ މަރްޔަމް މިކްޔާސް ސަލްމާން
އަޅިފަށުވިގެ ގއ. ގެމަނަފުށި
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނާޒިލް މުޙައްމަދު
ހުވަނދުމާގެ ޅ. ނައިފަރު
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ އުރްޖުވާން މުޙައްމަދު
މ. މެޑެލްމާގެ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ޒާއިން އަޝްރަފް
އާބަހާރުގެ ކ. ކާށިދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ މާއިޝާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކިނާރާ ނ. ލަންދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ ފާޠިމަތު ޝާޔާ ޒާހިރު
މއ. އަސާސް
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ ފާޠިމަތު ޝުޢާޢު ޝާހު
ދަފްތަރު ނަންބަރު: ދރ 1519
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡާ މަރްޔަމް ޙުސައިން
ޝެމްރޮކް ސ. ހިތަދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
އަލްޙާފިޡް މޫސާ މާއިޝް މާޖިދު
މ. ޝޭޑީރެސްޓް ދެކުނުބައި
ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލު ކުރެއްވި ޙާފިޡުން
ޢަލީ ފައުޒާން
ހަތިހާ،ާ ރ. އިނގުރައިދޫ
ސަރުކާރުން ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ
ނިޝާހް ޢަބްދުލްޣަފޫރު
މާހާ،ރ. އިނގުރައިދޫ
ސަރުކާރުން ދެއްވި ހަނދާނީ ފިލާ
އަޙްމަދު އަލްޙާން އާދަމް
އޮރެންޖުގެ ޅ. ހިންނަވަރު
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޙުސައިން ސާނީ
ސަމާޕެލަސް ތ. ކަނޑޫދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އާމިނަތު ރިސާލާ
އޯކިޑްމާގެ ފ. ބިލެތްދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޢަބްދުﷲ ޔަޒާން ރަޝީދު
މ. ބީނާފުށި
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޢާއިޝަތު ސަޙާ ރަޝީދު
ޕާމްޝޭޑް ސ. ފޭދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އިމްކާން އިބްރާހީމް
މ. އިހަލަ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އިސްމާޢީލް ނަފާލް އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ. 1433
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އަޙްމަދު އިޖުލާލް
ބުލްބުލާގެ ބ. ކެންދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޝަމީލާ ޢަބްދުލްޖަލީލު
ޝަބްނަމީގެ ރ. އިނގުރައިދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
މުޙައްމަދު މިއުވާން މަސީޙު
ތުނޑި މީނާ ލ. ގަން
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
މުޙައްމަދު ތަހްސީން ޙަސަން
ސަން ފްލާވަރ ގދ. ފިޔޯރީ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އަޙްމަދު ރަސަލް ތަސްލީމް
ގ. ކްރީމްވިލާ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޒަޔާން ސަޢުދުﷲ
މާޒް ހއ. އުލިގަން
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އިސްމާޢީލް އަޒުމާން ޢަބްދުﷲ
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-1-12
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
ޒަޔާން ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް
ތަޑިރަތްމާގެ ބ. ތުޅާދޫ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އިބްރާހީމް ޔައިޝް ޝާކިރު
ދަފްތަރު ނަންބަރު 6389
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
އާމިނަތު ލާމިއާ މަޤްބޫލް
ހ. ޖަވްޒާ
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކޮށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑެލް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުން
މަރްޔަމް ބަރްޝާ މުޙައްމަދު
ސަޢީދާ މަންޒިލް ށ. ފީވައް
ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
އިސްމާޢީލް ޖައިޝް ޖަލާލު
ބިލަތްމާގެ ގދ. ގައްދޫ
ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
މުޙައްމަދު މައުއިލް
ބުލްބުލާގެ ހއ. ކެލާ
ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
މުޙައްމަދު އަކްމަލް ނަޞީރު
މ. ސަނީކޯސްޓް
ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
އާމިނަތު އައިނާ ޢަލީ
ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 2406
ޕްރެޒިޑެންޓް ސްކައުޓް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
ޢަބްދުﷲ ޔާފިޡް އަޙްމަދު
ކޯދު ނ. ވެލިދޫ
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
ފައިޙާ ޢަބްދުﷲ
އުރަހަ މ. މުލައް
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
ސަޢާދާ އަޙްމަދު
މއ. ބަރަކޫޑާ
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
އިޒްޙާން ޢަބްދުﷲ
ގ. އެއްތެޔޮމާގެ
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
ޢަލީ ތަޙްނީކު އަޙްމަދު
ހ. ހިރެވެރި
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
މުޙައްމަދު އިޢުޖާޒު ޔަޒީދު
ދޮޅަސް ހުޅުމާލެ
ބޭޑަން ޕަވަލް ބެޖް ހާސިލުކުރެއްވި ސްކައުޓް
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2019 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: