އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މާހިލް ސަޢީދު
ރަންކޮކާގެ ސ. ފޭދޫ

ނެޕާލްގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޓްނަސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު، ނެޕާލްގެ ކަތުމަންޑޫގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޖޫނިއަރ ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ކެޓަގަރީއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި [ގޯލްޑް މެޑެލް] ހާސިލުކުރެއްވުން.