އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާއިފް މުޙައްމަދު
ސޯސަންގެ ގދ. މަޑަވެލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2019 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން