އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަވާލު ނިޒާރު
މއ. ރަންމާ

މެލޭޝިޔާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން [އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެކަޑެމިކް ޕަރފޯމަންސް އެވޯޑް] ހޯއްދަވައި، ކޯހުގެ ދިރާސާ ޕްރޮޖެކްޓުން [ބެސްޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.