އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދު މައުވާ ސ. ހިތަދޫ
މައުވާ ސ. ހިތަދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.