އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
އަސްރަފީގެ ފ. މަގޫދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ދިވެހި ލެންގްވިޖް ޓީޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.