ޕޮލިސް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޝިމްހާޒް ޢަލީ
ސަޢީދުމަންޒިލް ގއ. މާމެންދޫ

މެލޭޝިޔާގެ ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އިން 2017 ވަނަ އަހަރު، މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، [ޗާންސެލަރސް އެވޯޑް] ހާސިލުކުރެއްވުން.