އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަނޫން
ގ. މޯނިންގވިލާ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު، މެލޭޝިޔާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި ފާސްވެ، އެ ކޯހުން [ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެވޯޑް ފޮރ އެކްސެލެންސް] ހާސިލުކުރެއްވުން.