އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންފުޅު
މ.ގޯވިންޑްވިލާ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1986 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 11 ވަނަ ފޮޓޯ މުބާރާތުންނާއި، 1987 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 12 ވަނަ ފޮޓޯ މުބާރާތުން މ.ގޯވިންޑްވިލާ  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންފުޅު ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.