1987 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާރޫޤު
މ.ފުސްފަރާގުގެ
ދިވެހިބަހުން ބޭރުބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކު
މ.ނިޔަދުރުގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ޓޫސަންސް / ހއ.ކެލާ
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
ހ.ސީސައިޑް
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަޖީހު
މ.ހަޒާރުމާގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކޮނޑޭ ތުއްތުމަނިކު
މ.ދިލާވަރުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މޫސާދީދީ
މ.މާޑު
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފީބޯ އަޙްމަދުމަނިކު
ހ.ކޭޝިއާ
މުނިފޫހިފިލުވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލު
ހ.ލޮބީ
ދިވެހި ލަވަ ކިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1987 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: