1987 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަންނަބީލް އަޙްމަދު ޢަލިދީދީ
މއ.ކޮމްރެޑްވިލާ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
މ.އެންދެރިމާގެ
ރުއްގަސްއިންދުމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1987 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: