ޑޮކްޓަރ ފަރްޚަންދޭ ޔަގާނެގީ
އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާން

          އީރާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޑޮކްޓަރ ފަރްޚަންދޭ ޔަގާނެގީއަކީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލުކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ހީވާގި ޑޮކްޓަރެކެވެ. 1976 ވަނަ އަހަރު ޗުއްޓީ ދަތުރެއްގައި، އާދެ! އޭނާގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ފެށްޓެވުމަށްފަހު، މާމުއިހަނދުގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތީ، ފަހަރެއްގައިވެސް ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވުމަށް ދެމިހުންނެވުމުގެ އުންމީދުގައެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، އޭނާގެ ޚިޔާލުފުޅު ބަދަލުވީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ފެނިވަޑައިގެން، ރާއްޖެއިން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ ހިތްޕުޅެއް ނުވިއެވެ.

އޭރުގެ ގަވަރންމަންޓް ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޓްރަންއަކަށް ހުންނެވި މުއުމިނާ ޙަލީމްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން އަދި އެދުވަސްވަރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑޮކްޓަރުން މަދުކަމާއެކު، ޖެނެރަލް ފިޒީޝަނެއްގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެށްޓެވީއެވެ. އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއް އޭރު ނެތުމާއެކު، އޭނާ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން، ގައިނެކޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވީ، އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަކީ، ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށްބޮޑު އުފާފުޅެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.  

މިއަދު ޑޮކްޓަރ ޔަގާނެގީއަކީ، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ކްލިނިކެއް ހިންގަވާ ބޭފުޅެކެވެ. 1982 ވަނަ އަހަރު [ޔަގާނެގީ ކްލިނިކް]ގެ ނަމުގައި މި ކްލިނިކް ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވައި ހިންގަވަން ފެށްޓެވީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެތައް ބަޔަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް، އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޞިއްޙީ ރޮނގުން ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމުގެ ބޭނުންފުޅުގައެވެ. އޭނާ އަމިއްލަފުޅަށް އިންވެސްޓް ކުރައްވައިގެން އުފެއްދެވި މި ކްލިނިކްގައި މިހާރު ފަރުވާދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ، އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށާއި، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށެވެ. މިއަދު އެ ކްލިނިކްގައި ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި، ސްކޭންގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭކަން އެއީވެސް އޭނާ އެ މަސައްކަތުން ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްޤީ ފެނިގެންދާ ކަމެކެވެ. އަދި ފޯރ ޑީ ސްކޭންގެ ޚިދުމަތްވެސް، އެ ކްލިނިކްގައި ޤާއިމުކުރައްވާފައިވުމަކީވެސް، އެ ކްލިނިކްގެ ތަރައްޤީ ދައްކައިދޭ ކަމެކެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޔަގާނެގީގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ، ބަލިމީހުން ބެއްލެވުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ކުރެއްވުމެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާއަށް ވަގުތުވެވަޑައިގެންނެވި ވަރަކުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ބަލިމީހުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވައެވެ.

ޑޮކްޓަރ ޔަގާނެގީ ވަނީ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެލައިޑް ހެލްތް ސަރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގެވި ފޫޅުމާ ކޯހާއި، ތަފާތު އެހެން ކޯސްތަކުގައި އޭނާވަނީ، ކިޔަވައިދެއްވާފައެވެ. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ ރަޖިސްޓްރާރ އިން ގައިނެކޮލޮޖީ އެންޑް ރޭޑިއޮލޮޖީގެ މަގާމުގައި މިއަދުވެސް އޭނާ ގެންދަވަނީ، ހީވާގިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރައްވައި އަދި އޭނާގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާކަން އެއީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް އޭނާ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ވަރަށް އަގުބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައި، މީގެކުރިން ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އިނާމު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޤައުމީ އިނާމެއް މީގެކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރު ބޭފުޅަކަށް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 

A citizen of Iran, Mrs. Farkhondeh Yeganegi, popularly known as Dr. Yeganegi , is a renowned  figure in our society, especially among the women. When she first visited the Maldives on her honeymoon in 1976, little had she anticipated being employed as an expatriate doctor in the country. However, it was the charming beauty of the tropical islands that eventually enchanted her into staying in the Maldives.

 

 Upon request of Mrs. Moomina Haleem, who was the matron of the Government Hospital then, and due to the scarcity of doctors in the country, Dr. Yeganegi began her services as a General Physician at the government hospital. In a period of the nation’s history where there were no gynaecologists, she supervised the hospital’s Gynaecology Department, considering it to be a matter of great joy to be serving the Maldives and its people during a time of dire need.

Dr.Yeganegi also worked around the clock on emergency status during the major outbreaks of Cholera and Shigellosis the country suffered. She also worked in the same manner during the 3rd November 1988 coup attempt and during the December 2004 Tsunami disaster.

Today, Dr. Yeganegi operates her own clinic on a very large scale. It was in 1982 that Yeganegi Clinic was registered and came into existence with the objective of serving a large proportion of the nation’s female population in the field of health and medicine. This clinic is a product of her own financial investment and today, it specializes in not only treating diseases associated with women, but also in doctoring women at various stages of pregnancy. Moreover, today, the clinic has its own laboratory and scanning services available, which symbolizes the success and prosperity Dr. Yeganegi has attained through her hard work and diligence in this field. In addition to that, today, the clinic also has its very own establishment of a 4D scanning facility.

One of the most notable highlights of her service lies in the fact that she even makes home visits. She still carries on with these services at the expense of the time available from her busy schedule.

Dr. Yeganegi has served at the Addu Regional Hospital and the Un’goofaaru Regional Hospital in addition to her services at the IGM Hospital. She has also taught in various courses conducted by the Allied Health Services Training Center. She is still dedicated and committed to her work as the Registrar in Gynaecology and Radiology at the IGM Hospital.

Dr.Yeganegi is the mother of four children, all of whom were born in the Maldives, and educated in the Maldives until they completed their higher secondary education. The eldest daughter is a gynaecologist. The youngest daughter is now completing her degree in medicine abroad and the younger son is an Accountant. The eldest son, a pediatric dental specialist, is setting up a dental practice at Dr.Yeganegi's clinic.

Dr.Yeganegi's long and invaluable service to the Maldives on a large scale especially to the female community of our society is highly commendable and worthy of praise. The government has previously awarded special recognition award to such prominent foreign figures in our nation. However, this is the first time a National Award is being awarded to acknowledge exemplary service of a foreign citizen to our country.