2010 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ ފަރްޚަންދޭ ޔަގާނެގީ
އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާން
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން From the Area of Health
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވާފިރު
ދ.ކުޑަހުވަދޫ/ ރާސްތާ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާޠިފް
ރ. އިންނަމާދޫ/ ފްރެޝް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން؛ ކިއްސަރު ވަޑާމުގެ ރޮނގުން
ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ގދ. ތިނަދޫ
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަލީމް
ލ. މުންޑޫ/ ރުއްކޮށީގެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މާޖިދު
ގ. ކްރީމްގެ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ލަވަކިޔުމާއި މިޔުޒިކު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނިޔާޒް
ހ. ލަންޗްމީޑް
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ވީޑިއޯ އުފެއްދުމާއި ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2010 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: