2010 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޤާސިމް (ތޮޅެންދޫ ޙަސަން ޤާސިމް)
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ/ ކުއްޅަވައްއާގެ
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
ހ. ސީސައިޑް
ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން (ކަނދި މުޙަންމަދުފުޅު)
ހ. ދުނބުގަސްދޮށުގެ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދުމަނިކު
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ/ ބިނާ (މާތޮޑާ އަވަށް)
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
އައްނަބީލް މުޙަންމަދު ވަޙީދުއްދީން
ހ. ޑީންސްވިލާ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަބޫބަކުރު
ގ. ނަންކުރާވިޔު
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން؛ ފެހުމާއި، ބެޖުހެދުމާއި، މާޖެހުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2010 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: