ޚަދީޖާ އަޙްމަދު
ޏ. ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ލަގްޒަރީވިލާ

ވިލާ ކޮލެޖުން 2017 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.